Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

20 Maj 2022

Zapytanie ofertowe

Czytaj dalej »

Zmiana firmy Spółki

Zmiana firmy Spółki

05 Listopad 2021

Czytaj dalej »

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

18 Marzec 2021

Czytaj dalej »

Ogólne warunki dostaw dla Techno Energy Sp. z o.o.


 1. Materiały i usługi będące przedmiotem zamówień Techno Energy Sp. z o.o. stosowane są m. in. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, kolejowej. Dlatego ich jakość w związku z finalnym zastosowaniem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
 2. Dostawca powiadomi Techno Energy Sp. z o.o. o każdym przypadku wyrobu niezgodnego z wymaganiami będącego przedmiotem dostawy oraz uzgodni zasady dotyczące dostawy takich wyrobów (ilość, identyfikacja, itp.)
 3. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia, Techno Energy Sp. z o.o. poinformuje o tym Dostawcę drogową e-mail. Tym samym Techno Energy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy. Dostawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez Techno Energy Sp. z o.o. dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad.
 4. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą jakość i zgodność z określonymi wymaganiami Techno Energy Sp. z o.o.
 5. W przypadku Zamówienia związanego z realizacją procesu specjalnego (np. procesy obróbki galwanicznej, cieplnej, spawania) Techno Energy Sp. z o.o. może przekazać dodatkowe wymagania dotyczące sposobu zatwierdzenia tych procesów przez Techno Energy Sp. z o.o. lub jej klienta.
 6. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw przez Dostawcę jest on komunikowany do Techno Energy Sp. z o.o. i musi zostać przez niego potwierdzony.
 7. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu Techno Energy Sp. z o.o., poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami dostawy i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.
 8. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów jakościowych, jak np. świadectwo 3.1 wg EN 10204:2004, karty charakterystyk dla substancji chemicznych oraz innych wyszczególnionych bezpośrednio na zleceniu. W przypadku stali (elementów stalowych) materiał/ wyrób nie może posiadać ognisk korozji wżerowej, szczelinowej i międzykrystalicznej (dotyczy stali czarnej).
 9. Dostawca gwarantuje, że parametry jakościowe przedmiotu zamówienia są zgodne wymaganiami Techno Energy Sp. z o.o. określonymi w Zamówieniu (poparte dostarczonymi atestami, certyfikatami, itp., gdzie ma to zastosowanie) oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, Towar wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną (bezpieczną) eksploatację.
 10. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia Techno Energy Sp. z o.o. o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie/ procesie lub związanej dokumentacji.
 11. Udostępnianie przez Dostawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Techno Energy Sp. z o.o.
 12. Dostawca przed realizacją zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia o przekazaniu realizacji wyrobu innemu podwykonawcy. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody Techno Energy Sp. z o.o. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania wymagań (w tym w szczególności jakościowych) Zamawiającego/ danego zlecenia swoim dostawcom w całym łańcuchu dostaw.
 13. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania procesu realizacji swoich zamówień w siedzibie dostawcy lub jego podwykonawcy oraz zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do wszystkich zapisów związanych z jego realizacją. Prawo dostępu dotyczy również klientów Zamawiającego oraz zewnętrznych organów kontrolujących.
 14. Techno Energy Sp. z o.o. jest uprawniony do kontrolowania procesu realizacji swoich zamówień w siedzibie dostawcy lub jego podwykonawcy oraz zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do dokumentacji związanej z jego realizacją. Prawo dostępu dotyczy również klientów Techno Energy Sp. z o.o. oraz zewnętrznych organów kontrolujących.
 15. Dostawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia (preferowany e-mail) przyjęcia zamówienia.
 16. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla Techno Energy Sp. z o.o.